Verbondenheid  

De liefdevolle professional in de zorg

 

1, 2 en 3 oktober 2018

Breukelen

Voor de workshops hanteren we vijf herkenbare programmalijnen en iedere workshopronde zal er uit iedere programmalijn een presentatie zijn. De vijf lijnen zijn de volgende:

1 Hoe werk Gentle Teaching in de praktijk
Deelnemers kunnen presentaties verwachten over concrete praktijkvoorbeelden van het werken met Gentle Teaching in verschillende settingen en met verschillende doelgroepen

2 Betekenis van Gentle Teaching voor hulpverleners
Wat zijn de belangrijkste competenties waar mensen die met Gentle Teaching werken over moeten beschikken en hoe kunnen deze competenties ontwikkeld en onderhouden worden. Wat betekent Gentle Teaching voor mensen die ermee werken; wat is moeilijk en wellicht confronterend, maar ook waar ervaren mensen zelf de meerwaarde van het werken met Gentle Teaching voor hun eigen welzijn.

3 Gentle Teaching en andere methodieken
We zeggen altijd dat Gentle Teaching een benaderingswijze is die voor iedereen goed is, maar we erkennen ook dat mensen soms als gevolg van specifieke kwetsbaarheden naast Gentle Teaching ook baat kunnen hebben bij andere methodieken. We hopen in de workshops een aantal methodieken naar voren te laten komen die juist in de combinatie met Gentle Teaching heel effectief blijken te zijn

4 Wat vraagt Gentle Teaching van de organisatie
Om goed te kunnen werken is het belangrijk dat de omgeving waarin gewerkt wordt door de hulpverleners als ondersteuning ervaren wordt. Welke cultuur van de organisaties is nodig, en wat wordt gevraagd van de stijl van leiding geven van het management, wat is de betekenis van zelfsturing en verantwoordelijkheid aan de basis

5 Wetenschappelijke en andere kaders rond Gentle Teaching
Het gedachtengoed van Gentle Teaching wordt onderbouwd door vele verschillende wetenschappelijke onderzoeken die zich richten op specifieke aspecten die binnen Gentle Teaching van belang zijn.  Daarnaast zijn er inhoudelijke raakvlakken tussen Gentle Teaching en filosofische en religieuze stromingen.

logo gti

18de Internationale
Gentle Teaching Conferentie